Målgrupp
Vi har max fyra år mellan ungdomarna för att åldersspannet och den individuella mognaden inte ska bli för stor. Som en del av matchningsprocessen/inskrivningsprocessen kommer vi göra en bedömning av hur  placeringen kan påverka de redan placerade ungdomarna. Det behöver inte bara handla om ålder utan vi kommer även ta hänsyn till övriga omständigheter såsom omsorgsbehov.
 • Pojkar mellan 14–18 år som vistats i olämpliga miljöer
 • Pojkar med problematik inom aggressivt/utåtagerande beteende
 • Pojkar med begynnande kriminalitet
 • Pojkar med problematik inom området droger och/eller alkohol som förekommit i samband med kriminalitet
 • Pojkar med psykosocial problematik
Behandlingsinsatser
Verksamheten använder sig av strukturerade, KBT och evidensbaserade behandlingsinsatser. Behandlingen är indelad i tre faser. Detta gör framstegen tydligare för ungdomen och ger också en mer lättöverskådlig målbild. Hur länge ungdomen befinner sig i varje fas beror mycket på hans individuella utveckling. När ungdomen har genomfört samt uppfyllt kriterierna i respektive fas flyttas han vidare till nästa.
Behandlingsinsatser vi använder:
 • MI- Motivational Interviewing (Motiverande samtal, ett specifikt sätt att samtal och förhålla sig i syfte att öka motivation och beteendeförändring)
 • ÅP- Återfallsprevention (Att främja beteendeinriktade och kognitiva färdigheter för att för att undvika återfall i missbruk)
 • Miljöterapi/ADL. (Vi använder oss av vardagliga aktiviteter som naturliga inlärningssituationer, metoderna bygger på psykodynamiskt, systematiskt och kognitivt tänkande. Att lära sig fungera i grupp och skapa nya sätt att relatera till andra, lära sig verbalisera och hantera känslor och upplevelser)
 • Teckenekonomi
 • Träning och hälsa- Som en del av behandlingen
Vår vision och målsättning 
 • Att minimera risken för återfall. Vare sig det gäller kriminalitet, missbruk eller andra destruktiva beteenden.
 • Att samtliga ungdomar genomför sin skolgång, och/eller praktik.
 • Att motivera ungdomarna till att välja idrott och träning som ett prosocialt alternativ till kriminalitet och destruktivitet.   
Hur når vi dit
Genom att ha tydliga strukturer och rutiner samt att skapa realistiska målsättningar. Ungdomarna som slutför sin behandling hos oss ska känna att de fått den kunskap och de verktyg som de behöver för att skapa sig en meningsfull och trygg framtid, utan kriminalitet, droger och andra destruktiva beteenden.
Vi ser och bemöter varje person utifrån deras individuella förutsättningar och begränsningar. Utifrån detta skapar vi en plattform för den unge med målsättningen att han utvecklas till den bästa tänkbara versionen av sig själv. Hos oss ska ungdomen känna sig säker samt känna att han blir hörd och bemött på ett respektfullt sätt.
Träning och hälsa - En del av behandlingen
Vi tror på en aktiv livsstil. De flesta är medvetna om att regelbunden träning samt en nyttig och näringsrik kost är bra för hälsan. Forskning visar att regelbunden träning och motion höjer intelligensen. Studier har visat att motion stärker samt förbättrar hjärnans funktion. Kortfattat  så kan man förklara det som att hjärnans olika delar integrerar bättre med varandra vid regelbunden motion.
Här tillämpar vi, som en viktig del av pojkarnas behandling, schemalagd träning och idrott. I kombination med en sund, ekologisk och varierad kost skapar detta goda förutsättningar för att ungdomarna ska må bra både fysiskt och psykiskt. Detta i sin tur innebär en ökad sannolikhet för en lyckad behandling. Vi kommer hela tiden att finns med under träningen för att hjälpa till och motivera. vi kommer se till att den utförs på rätt sätt (träningsupplägg kostupplägg sätts upp efter individens behov och önskemål) Personalen på HVB-Framtiden har mångåriga erfarenheter av träning på elitnivå. De flesta har instruktörsroller eller tävlar i de sporter de är aktiva inom.
Vårt ledord: TROR
Tydliga Ramar - Omtanke - Respekt
 • Tydliga ramar innebär att vi alltid är tydliga med vad som förväntas av ungdomen och vad han kan förvänta sig av oss.
 • Omtanke genom att omsorgsfullt planera behandlingen individuellt för varje ungdom.
 • Respekt- att behandla andra så som vi själva vill bli behandlade. Att man accepterar och respekterar människor och deras åsikter, även om vi inte tycker likadant alla gånger.
Skola och praktik
För samtliga av våra placeringar har vi ordnat skola eller praktik.
För skolpliktiga ungdomar har verksamheten ett nära samarbete och daglig kontakt med skolor i kommunen. Mentorskap/resurspedagoger, samt undervisning med färre elever för ungdomar med behov av undervisningsstöd. Detta som ett led till att trygga skolgången, vilket är ett viktigt mål vi strävar efter. Schemalagd tid för skolarbete med läxhjälp i verksamhetens regi finns som ett stående inslag utifrån behov. 
För icke skolpliktiga ungdomar samarbetar vi med lokala företag för att kunna erbjuda möjlighet till praktikplats eller eventuellt extrajobb. Verksamheten ser även till att det finns möjlighet att utföra studier inom andra utbildningsformer som till exempel Komvux, enskilda kurser eller internetbaserade utbildningar.
Utredning
Vi erbjuder utredningsinsatser till ungdomar som ett komplement till socialtjänstens utredning.
Det kan vara psykologutredning, utvecklingsbedömning, neuropsykiatrisk problematik eller en kombination av dessa.
Ungdomarna har möjlighet till samtalstid med legitimerad psykolog utefter deras individuella behov. 
Efter avslutad behandling
Vi finns med hela vägen 
Vi kan i samråd med socialtjänsten erbjuda samtliga ungdomar hjälp att finna en träningslägenhet alternativt familjehem efter tiden hos oss, (i de fall då ungdomens hemsituation inte är aktuell som boendeform).
 HVB Framtiden - Österfärnebo - © Copyright HVBFRAMTIDEN